รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

(Prime Minister’s Export Award หรือ PM’s Export Award)

    รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM’s Export Award) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณารางวัลมาอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 30 ปี
     รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM’s Export Award) ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล) ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลในการผลิตสินค้าและบริการอีกด้วย

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ได้รับรางวัล

1. สิทธิประโยชน์ด้านการรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี

2. สิทธิประโยชน์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   – ได้รับคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศได้รับพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   – ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
   – ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. สิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์
   – ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM’s Export Award Directory นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   – สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM’s Export Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย