PM AWARD
TH EN

Award Judging Committee

MEET OUR AWARD JUDGING COMMITTEE PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2024

Who We Are.

Prime Minister’s Export Award –

PM’s Export Award

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ( Prime Minister’s Export Award หรือ PM’s Export Award ) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ในสมัย
นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน และ ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของ ตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

About the Rewards.

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM’s Export Award) ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้า และบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล)ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และ บริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออก ของไทยที่ได้รับรางวัลในการผลิตสินค้าและบริการอีกด้วย

รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มี ส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ พิจารณารางวัลมาอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 30 ปี

3

Benefit

7

Award branch

32

Year of operation

ประเภทรางวัล

Prime Minister's

Award 2024

 

BEST SERVICE ENTERPRISE


แบ่งออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย
  • สาขาโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์ / คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)
  • สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software)
  • สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing)

 

BEST EXPORTER


มีการใช้แรงงานไทยในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกโดยอาจมีการ รับรองมาตรฐานในระดับสากล

 

BEST GREEN & SUSTAINABLE EXPORTER


เป็นการปรับจากรางวัลสินค้าส่งเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) เพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG

 

BEST THAI BRAND


โดยจำแนกระดับและประเภทแบรนด์ออกเป็น 2 ประเภท Existing Brand แบรนด์ที่มีมา ยาวนาน Corporate Brand และ Product Brand Emerging Brand แบรนด์เกิดใหม่ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลและจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในช่วง 1-4 ปี

 

BEST DESIGN


รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม Design Excellence Award (DEmark ) ส่งเสริมผลงานการออกแบบผู้ประกอบการไทย โดยใช้เครื่องหมาย DEmark เป็นเครื่องมือทางการตลาด และเป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 เมษายน - 18 มิถุนายน 2567 ที่ www.demarkaward.net

 

BEST OTOP


หลักเกณฑ์มีการเพิ่มกลุ่มรางวัลเป็น 3 กลุ่ม
  • กลุ่ม OTOP ขนาดเล็ก (Small) จำนวน 1 รางวัล รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
  • กลุ่ม OTOP ขนาดกลาง (Medium) จำนวน 1 รางวัล รายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
  • กลุ่ม OTOP ขนาดใหญ่ (Large) จำนวน 1 รางวัล รายได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

 

BEST HALAL


การผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลประเภทสินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาล ที่พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการพัฒนาสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มมุสลิมในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

สำหรับผู้ได้รับรางวัล

Benefits For Award Recipients.

ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
จากนายกรัฐมนตรี

ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้

ร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมทั้งใน
และต่างประเทศ

ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award
ในการส่งเสริมการขาย


สิทธิประโยชน์ผู้ได้รับรางวัล

สิทธิประโยชน์

(1) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

(2) การเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับการพิจารณาเข้าร่วมจัดแสดงในงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ

  • ได้รับพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ หรือนิทรรศการพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

(3) การประชาสัมพันธ์

  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM’s Export Award Directory และสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM's Export Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิทธิประโยชน์ที่เสนอ (เพิ่มเติม)

(1) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TOP THAI BRAND หรือ THAILAND WEEK 1 ครั้ง (ตามกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องของแต่ละงานในแต่ละประเทศ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 1 ปี หลังจากได้รางวัล

(2) การเข้าร่วมกิจกรรม SMEs ProActive ภายใน 1 ปี หลังจากได้รางวัล ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการการเข้าร่วมกิจกรรม SMEs ProActive โดย เพิ่มจำนวนครั้ง จาก 6 ครั้ง เป็น 8 ครั้ง

(3) การสัมภาษณ์พิเศษ (Exclusive Interview) ในฐานะของแบรนด์ไทยที่ได้รางวัลกับสื่อชั้นนำด้านการตลาด/แบรนด์

(4) ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัล Best Thai Brand สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมต่างๆ ของกรมเป็นกรณีพิเศษ เช่น โครงการ IDEA LAB เพื่อให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านแบรนด์เพิ่มเติม

(5) ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัล Best Design โดยกรมมีแผนในการส่งเสริมการสมัครเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ เช่น Red Dot Design Award / iF Design Award ในอนาคต

(6) ให้สิทธิในการเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมงานต่างๆ ของกรมเพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายการ (List of Activities) เพื่อพิจารณาเลือกในการเข้าร่วมล่วงหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น