PM AWARD
TH EN
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST BCG EXPORTER APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1. การบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.1 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้เศรษฐกิจชีวภาพ/เศรษฐกิจหมุนเวียน/เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เป็นนโยบายองค์กรอย่างชัดเจนและในระยะยาว
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2 มีการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร เช่น จัดให้มีโครงการ / แผนงาน/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.3 มีเป้าหมายที่ลดการสร้างของเสีย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภค (Zero Waste / Low Carbon Footprint)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.4 มีมาตรการการป้องกันผลกระทบด้านมลภาวะ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจ ในทุกระดับในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.5 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2. การบริหารองค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน (มีความรับผิดชอบต่อสังคม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.1 มีนโยบายดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2 มีการดำเนินงานและมาตรการตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและประชาชนทั่วไป อย่างเท่าเทียม ยอมรับความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.3 มีการดำเนินงานและมาตรการด้านการคุ้มครองแรงงาน อาทิ มีการจัดการด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีสวัสดิการแก่พนักงานกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.4 มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.5 ไม่ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3. ธรรมาภิบาลองค์กร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

3.1 มีหลักความโปร่งใสและหลักนิติธรรม เช่น มีการจัดทำระบบ ตรวจสอบภายในองค์กร มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.2 มีหลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3 มีหลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟ กระดาษ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4 มีหลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.5 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบกฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

4. แนวคิดในการวิเคราะห์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตตามหลักการ BCG Economy (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 มีที่มาหรือแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด BCG Economy เช่น Circular Design การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือใช้วัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (New technology or New Materials or Eco Material)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.3 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

5. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5.1 มีการสร้างสรรค์ความคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือปรับกระบวนการผลิต ตามหลัก BCG Economy
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2 มีการวัดวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.3 มีการวัดวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภค
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.4 มีการวิเคราะห์ตลาด BCG ที่จะตอบสนองกับผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.5 มีการติดตามและประเมินผล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6. การดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็น BCG Economy (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

6.1 มีการใช้งานวิจัย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2 มีการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3 มีการบริหารจัดการและการตลาด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.4 มีการใช้เทคโนโลยี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.5 มีการวัดผลและประเมิน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7. การตระหนักถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (เลือกเพียงข้อเดียว)

7.1 มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 6 คะแนน )
7.2 มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
7.3 มีการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ลิขสิทธิ์)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
7.4 มีการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (ลิขสิทธิ์)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.5 มีการขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

8. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและการสื่อสารในต่างประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

8.1 มีการศึกษาการเข้าตลาด BCG และเข้าร่วมกิจกรรม/งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 มีการทำการตลาด และการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing/ social media )
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.3 มีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และวาดตำแหน่งทางการตลาด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

9. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดตามหลักการ BCG ไปจำหน่ายในต่างประเทศ (เลือกเพียงข้อเดียว)

9.1 มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดตามหลักการ BCG จำนวนมากกว่า 5 ประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 7 คะแนน )
9.2 มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดตามหลักการ BCG จำนวน 3 - 5 ประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 6 คะแนน )
9.3 มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดตามหลักการ BCG จำนวน 1 - 2 ประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

10. การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม ตามหลักการ BCG Economy (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1 มีแผนการบริหารคุณภาพ วิจัย และพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม ตามหลักการ BCG Economy และมีเอกสาร/ชี้แจงได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.2 มีการสร้างวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.3 มีการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์หรือจากแหล่งความรู้ต่างๆ (ทั้งของตนเองและองค์กรอื่นๆ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.4 มีการใช้งบประมาณของตนเองหรือมีการระดมทุนจากแหล่งทุน (Fund) เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ตามหลักการ BCG
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.5 มีการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการขององค์กรรัฐ/การรับทุนวิจัย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

11. การจัดการสารสนเทศและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

11.1 มีการบันทึกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.2 มีการถ่ายทอดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อภายในองค์กรหรือชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.3 มีกระบวนการสืบทอด/รักษา/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกภายในองค์กรหรือชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.4 มีการเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.5 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน ธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

12. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และตามหลักการของ BCG Economy (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

12.1 กระบวนการ กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและตามหลักการของ BCG Economy
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
12.2 มีการฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรมและหลักการ BCG Economy ให้กับพนักงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

13. การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสวัสดิการให้แก่พนักงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

13.1 มีสวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน เช่น ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
13.2 มีสวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การจัดทัศนศึกษา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.3 มีการวัดผล/ประเมินผลพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

14. การใช้ทรัพยากรในประเทศ หรือ วัตถุดิบ/วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

14.1 มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีการลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นพิษต่อผู้บริโภค เช่นการลดใช้ แร่ใยหิน ตะกั่ว ปรอท โลหะหนัก หรือสารที่เป็นพิษอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
14.2 มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีการลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นพิษต่อผู้บริโภค เช่นการลดใช้ แร่ใยหิน ตะกั่ว ปรอท โลหะหนัก หรือสารที่เป็นพิษอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
14.3 มีการใช้วัตถุดิบที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ไหมไทย ผ้าฝ้ายทอมือ หรือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
14.4 การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ ใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse/Refurbish/Sharing) หรือแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle/Up cycle) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

15. การพัฒนาด้านการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

15.1 มีการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตทางด้านเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
15.2 มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสำหรับกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
15.3 มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
15.4 มีการว่าจ้างโรงงานเพิ่มผลิตสินค้า (OEM) โดยก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน/พื้นที่ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

16. การพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

16.1 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หรือมีมาตรการป้องกันอันตรายและมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
16.2 มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องจักร (Machine Guard) และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และมีการอบรมการใช้อุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
16.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

17. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

17.1 มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Inspection) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคที่น่าเชื่อถือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
17.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (In Process Inspection) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือพร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
17.3 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารมีแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

18. ผลประกอบการ

18.1 ร้อยละของยอดส่งออก สินค้า/บริการภายใต้การดำเนินงาน BCG Economy ที่สมัครต่อยอดจำหน่ายทั้งหมด ภายในและต่างประเทศ เฉลี่ย 3 ปียอดหลัง (ปี 2563 – 2565) (นโยบาย BCG in action เกิดขึ้นในปี 2562 (สค. 62)
ปี 2565 ยอดส่งออก BCG บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ปี 2564 ยอดส่งออก BCG บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ปี 2563 ยอดส่งออก BCG บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ยอดส่งออก BCGเฉลี่ย 3 ปี 0 บาท / ยอดจำหน่ายรวมเฉลี่ย 3 ปี 0 บาท / ร้อยละ 0
18.1.1 ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
18.1.2 ร้อยละ 3 - 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

19. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า ทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

19.1 ได้รับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ อาทิ อย., มอก., ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
19.2 ได้รับมาตรฐานของสมาคม/องค์กร/หน่วยธุรกิจใน ประเทศต่างๆ อาทิ มาตรฐานของสมาคมค้าปลีก หรือได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO, HACCP, GMP เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

20. ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือ BCG Economy

20.1 มาตรฐาน Bio Economy อาทิ สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไทย ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
20.2 มาตรฐาน Circular Economy อาทิ Circular Mark, มตช. 2-2564, Water Footprint
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
20.3 มาตรฐาน Green Economy อาทิ Carbon Footprint, ISO: 14001, ISO: 50001, Organic Thailand, Green Label, Green Industry, GAP, เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น