PM AWARD
TH EN
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST EXPORTER APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
หมายเหตุ : มี 6 ข้อ = 5 คะแนน / มี 4 - 5 ข้อ = 3 คะแนน / มีไม่ถึง 4 ข้อ = 0 คะแนน

1.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
1.2 หลักนิติธรรม เช่น มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ไม่พบเอกสารแนบ
1.3 หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
1.4 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟ กระดาษ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
1.5 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
1.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

2.1 มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น CSR การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.2 มีการควบคุมมลพิษ และกากของเสียให้ได้ตามกฎหมายและหลักวิชาการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.3 มีการควบคุมมลภาวะแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น ระดับความร้อน/แสงสว่าง/ระดับเสียงใน พื้นที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.4 มีการจัดเก็บ/ขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงานอย่างมีระบบ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.5 มีการจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น จัดภูมิทัศน์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.6 มีการปรับปรุงโดยการลดใช้พลังงานในการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.7 มีการดำเนินงานตามแผน BCG ESG หรือ SDGs
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3. การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

3.1 มีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต หรือ เทคโนโลยีที่มีความยั่งยืน เพิ่มขึ้น ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562-2566)
3.3.1 การลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต หรือเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3.2 การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.2 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3 มีแผนที่จะลงทุนในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวทาง Next Normal ที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 5 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

4. การพัฒนากลยุทธ์ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุค Next Normal (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

4.1 มีการกำหนดผู้เกี่ยวข้อง และกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.2 มีแผนกลยุทธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในประเทศไทย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.3 มีแผนกลยุทธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งนอกเหนือจากประเทศไทย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.4 มีการปฏิบัติ มีการประเมินผล และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.5 มีแผนลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและดำเนินการแล้ว
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5. การพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

5.1 กลยุทธ์ทางการตลาด (เลือกเพียงข้อเดียว)
มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) สำหรับขนาดเล็ก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) สำหรับขนาดกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) สำหรับขนาดใหญ่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
5.2 ระดับความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ/ขยายจำนวนลูกค้า/ ประเทศที่ส่งออก (เลือกเพียงข้อเดียว)
ในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) สำหรับขนาดเล็ก
ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) สำหรับขนาดกลาง
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) สำหรับขนาดใหญ่
ร้อยละ 30 - 60
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
ร้อยละ 61 - 79
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
5.3 แผนงานด้านการตลาดในอนาคตในลักษณะ Next Normal หรือการฝ่าวิกฤตต่างๆ ของโลก โดยมีการกำหนดตลาดเป้าหมายหรือมูลค่าการส่งออกที่แน่นอน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
5.4 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรหรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรหรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

6. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนของไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตรวจเอกสาร/สังเกต และให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

6.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6.1.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ภาครัฐดำเนินการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.3 ดำเนินการทั้ง ข้อ 6.1.1 และ ข้อ 6.1.2
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6.2.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น เป็นสมาชิกของ สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ภาคเอกชนดำเนินการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ตรวจเอกสาร/สังเกต และให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

7.1 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรในประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐบาล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.2 มีการร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้กับหน่วยงานในประเทศไทย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.3 มีการอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ BCG ESG หรือ SDGs
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

8. การพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความเท่าเทียมกันในการทำงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกต และให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

8.1 มีการลดลงของอุบัติเหตุในช่วง 5 ปี (2562 - 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในการทำงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เครื่องจักร (Machine Guard)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ หรือ มาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.4 มีสวัสดิการให้กับพนักงานนอกเหนือที่กฎหมายบังคับ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.5 มีการรับคนงานที่ทุพพลภาพ หรือ พิการ เข้าทำงานตามกฎหมาย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

9. การใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (โดยคิดเทียบกับวัสดุโดยรวมของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรางวัล)

9.1 มีการใช้วัตถุดิบในประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.2 มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.3 มีการลดการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.4 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ทดแทน วัสดุจากธรรมชาติ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.5 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นในประเทศนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.6 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ที่มาจากการ Recycle
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

10. การใช้แรงงานไทย ในการผลิต (โดยคิดเทียบจากแรงงานทั้งหมดที่มีในสถานประกอบการ) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1 มีการใช้แรงงานไทยในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
10.2 มีกิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.3 ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

11. การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง (สามารถระบุได้ มากกว่า 1 ข้อ)

11.1 แผนการวิจัย และ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มีเอกสาร/ชี้แจงได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
11.2 การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
11.3 มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยของเสียเป็นศูนย์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
11.4 มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การลดใช้พลังงาน การเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงประสิทธิภาพ ของบุคลากร เครื่องจักร พื้นที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
11.5 มีการพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

12. ร้อยละของยอดการส่งออกต่อยอดจำหน่ายทั้งหมด (เลือกเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ
(ยอดการส่งออก /ยอดจำหน่ายทั้งหมด) x 100
โดยใช้ยอดการส่งออกสกุลเงินบาทเอกสารงบการเงินปี 2566

12.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
12.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
12.3 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
12.4 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
12.5 ยอดการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

13. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายทั้งหมด (เลือกเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ
((ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีปัจจุบัน- ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน)/ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน) x100 (ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน คือ
ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)

13.1 บริษัทขนาดใหญ่ (L)
13.1.1 ยอดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ปี (2560 – 2562) และ (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
13.1.2 ยอดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ปี (2561 – 2562) และ (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
13.2 บริษัทขนาดกลาง (M)
13.2.1 ยอดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ปี (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
13.2.2 ยอดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 1 ปี (2565 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
13.3 บริษัทขนาดเล็ก (S)
13.3.1 ยอดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 1 ปี (2565 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )

14. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดการส่งออก (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ
((ยอดการส่งออกปีปัจจุบัน - ยอดการส่งออกปีฐาน) /ยอดส่งออกปีฐาน ) x100
(ยอดการส่งออกปีฐาน คือ ยอดการส่งออกปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)

14.1 บริษัทขนาดใหญ่ (L)
14.1.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 ปี (2560 – 2562) และ (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 10 คะแนน )
14.1.2 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 ปี (2561 – 2562) และ (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
14.2 บริษัทขนาดกลาง (M)
14.2.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี (2564 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 10 คะแนน )
14.2.2 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 1 ปี (2565 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
14.3 บริษัทขนาดเล็ก (S)
14.3.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 1 ปี (2565 – 2566)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 10 คะแนน )

15. การได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าหรือระบบด้านการจัดการ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

15.1 ได้รับการรับรอง “คุณภาพสินค้า” ตามมาตรฐานระดับสมาคม/องค์กร/หน่วยธุรกิจ ของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค (เช่น ฮาลาล ฉลากเขียว คาร์บอนฟุตพริ้น เป็นต้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
15.2 ได้รับการรับรอง “คุณภาพสินค้า” ตามมาตรฐานระดับประเทศ ของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค (เช่น มอก. มผช. มกอช. เป็นต้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
ได้รับการรับรอง “ระบบการจัดการ” ตามมาตรฐานสากล (เช่น ISO 9001 ISO 14001 IATF 16949:2016 HACCP GMP ISO 22000 ISO 13485 เป็นต้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

16. การไม่มีประวัติเสียหายในด้านการค้าระหว่างประเทศและไม่ได้รับการร้องเรียนที่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของประเทศภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
หมายเหตุ : การร้องเรียนที่ร้ายแรงขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการ

16.1 ไม่มีการร้องเรียน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
16.2 มีการร้องเรียน และมีการแก้ไข
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น