PM AWARD
TH EN
หมดเวลาการสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST HALAL EXPORTER APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร
เอกสารอ้างอิงประกอบ
เอกสารอธิบายการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลแยกตามหัวข้อที่บริษัทระบุในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน/รูปถ่ายประกอบทุกรายการโดยแยกเป็นรายปี หรือมีหลักฐานใบประกาศ โล่ การประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.2 หลักนิติธรรม เช่น มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.3 หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.4 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ กระดาษ เป็นต้น) อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.5 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.1 มีนโยบายดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อาทิ การช่วยเหลือชุมชน/การสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา เป็นต้น การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2 การลดและการจัดการของเสียให้ได้ตามกฎหมายและหลักวิชาการ เช่น หากเป็นบริษัทขนาดเล็กอาจ Outsource ให้บริษัทอื่นดำเนินการแทนได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น จัดภูมิทัศน์และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ดำเนินการ 5 ส.
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.4 มีมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงานรวมถึงมีพลังงานทางเลือก เช่น มีอุปกรณ์ติดตั้งให้เห็นภายในโรงงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.5 มีการดำเนินการธุรกิจตามแนวทางการค้าระหว่างประเทศยุค Next Normal อาทิ BCG Economy Model, ESG หรือ SDGs
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา (ข้อมูลปี 2565 - 2566)
หมายเหตุ : มี ข้อ 3.1 = 2 คะแนน / มี ข้อ 3.1 และ 3.2 หรือ ข้อ 3.1 และ 3.3 = 3 คะแนน / มีทุกข้อ = 5 คะแนน

3.1 การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
3.2 การพัฒนาสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาด/ลูกค้ากลุ่มมุสลิมในต่างประเทศ เช่น สินค้าอินทรีย์ สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
3.3 การพัฒนารูปแบบรรจุภัณฑ์และฉลากที่สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือในมาตรฐานฮาลาลของไทย
ไม่พบเอกสารแนบ

4. กลยุทธ์ในการเจาะตลาด
หมายเหตุ : มี 1 ข้อ = 1 คะแนน / มี 2 ข้อ = 3 คะแนน / มีทุกข้อ = 5 คะแนน

4.1 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาด ในกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC)
ไม่พบเอกสารแนบ
4.2 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาดในประเทศ Non-Muslim ที่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่มาก
ไม่พบเอกสารแนบ
4.3 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาดในต่างประเทศที่สอดรับกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น วิกฤตอาหาร วิกฤตสงคราม หรือยุค Next Normal เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

5. การขยายตลาดสินค้าที่ส่งเข้ารับรางวัลสู่ตลาดต่างประเทศ
หมายเหตุ ตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศเดียวกันได้

5.1 การรักษาสภาวะตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่เดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
5.2 มีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
5.3 มีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 รายขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 6 คะแนน )

6. การดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

6.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (เกิน 3 ปีขึ้นไป) หรือมีการเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคม/องค์กรทางการค้าต่างๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2 มีการสร้างเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.3 มีความร่วมมือในการส่งเสริมการขายสินค้ากับลูกค้าในต่างประเทศ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

7. การให้ความสำคัญกับการวิจัยหรือพัฒนา

7.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ด้านการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.2 สินค้าที่ส่งเข้ารับรางวัลเกิดจากผลการวิจัยหรือพัฒนา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.3 สินค้าที่ส่งเข้ารับรางวัลเกิดจากผลการวิจัยหรือพัฒนา และมีการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
7.4 สินค้าที่ส่งเข้าประกวดมีการวิจัยหรือพัฒนาตามแนวทาง BCG, ESG, SDGs
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

8. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

8.1 มีการดำเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน มีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
8.2 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในจุดเสี่ยง เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

9. การจัดการด้านแรงงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

9.1 การจัดหาและจัดจ้างงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
9.2 การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ทุนการศึกษา สนามฟุตบอล ห้องละหมาด กิจกรรมปีใหม่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

10. มาตรฐานฮาลาล (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1 ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และโรงงานตามมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 1 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
10.2 มีการกำกับดูแลระบบฮาลาลที่โรงงาน รวมทั้งกำหนดแผนผังทีมงานฮาลาลของโรงงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
10.3 มีพนักงานมุสลิมอยู่ในกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

11. การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

11.1 มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
11.2 มีระบบมาตรฐานสากลที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย เช่น BRC, FSSC, ISO 22000 หรือ CODEX GHPs/HACCP
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.3 มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

12. การเลือกใช้วัตถุดิบ/วัสดุที่ได้รับมาตรฐาน

12.1 มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเกินร้อยละ 50
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

13. ลูกค้าสัมพันธ์
หมายเหตุ : มี 1 ข้อ = 3 คะแนน / มี 2 ข้อ = 5 คะแนน

13.1 มีการอำนวยความสะดวกผู้นำเข้า/ลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลสินค้า ความก้าวหน้าของบริษัท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับกับลูกค้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางออฟไลน์และทางออนไลน์
ไม่พบเอกสารแนบ
13.2 มีการอำนวยความสะดวกและการปรับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น เช่น วิกฤตอาหาร วิกฤตสงคราม หรือยุค Next Normal เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

14. ร้อยละของยอดการส่งออกต่อยอดจำหน่ายทั้งหมด (เลือกเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ : ยอดการส่งออกของสินค้าที่ส่งเข้ารับรางวัล X 100/ ยอดจำหน่ายทั้งหมด (การคำนวณใช้ข้อมูลปี 2566)

14.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 10 คะแนน )
14.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 7 คะแนน )
14.3 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
14.4 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

15. การเพิ่มขึ้นของตลาดส่งออก 3 ปีย้อนหลังนับจากวันสมัคร (เลือกเพียงข้อเดียว)

15.1 มีตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น 2 ประเทศ/เมือง/มณฑลขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 10 คะแนน )
15.2 มีตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น 1 ประเทศ/เมือง/มณฑลขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
15.3 สามารถรักษาตลาดส่งออกลูกค้าที่มีอยู่เดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น