PM AWARD
TH EN
หมดเวลาการสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST OTOP EXPORTER APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

1.1 หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม เช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกติกาต่างๆ ในองค์กร ที่ได้รับการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติพร้อมกันด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีการรณรงค์ในองค์กรเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2 หลักความโปร่งใส เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนระบบการตรวจสอบความถูกต้องและระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.3 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.4 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางหรือแผนการรับผิดชอบ ต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.5 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรในองค์กร อย่างประหยัดและคุ้มค่า ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2. มีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากล (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

2.1 มีการอบรม หรือเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2 มีการทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.3 มีแผนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.4 มีการพัฒนาองค์กร หรือการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

3. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเมกกะเทรนด์โลก (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี) (ผู้ประกอบการต้องส่งรูปสินค้าพร้อมรายละเอียดและคำบรรยายไม่เกิน 10 บรรทัด)

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้าหรือข้อบังคับโดยลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับสินค้าที่ส่งออก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.6 ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับสากล เช่น DEmark, G Mark เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

4. การให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
4.2 ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.3 อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ หรือ ต่างประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5. การดำเนินการด้านการส่งออก (ตรวจเอกสาร/สังเกต)

5.1 ทำการส่งออกด้วยตนเอง หรือ ทำการส่งออกผ่านรูปแบบการค้าออนไลน์ โดยมีเอกสารทางธนาคารและเอกสารการส่งของทางไปรษณีย์ หรือ การขนส่งรูปแบบใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (มีหลักฐาน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )

6. ช่องทางการจำหน่ายสินค้า (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

6.1 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผ่านห้างค้าปลีก หรือ ร้านเครือข่ายค้าปลีกในประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2 เป็นสมาชิกของ Thaitrade.com กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3 มีการวางจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น รูปถ่ายชั้นวางสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย โดยมีการรับรองจาก ผู้วางจำหน่ายในต่างประเทศที่อ้างอิง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.4 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่เป็นเจ้าของเอง เช่น Website Social Media Facebook เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.5 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ในประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.6 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7. การนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปวางจำหน่ายในต่างประเทศ (ตรวจเอกสาร/สังเกต)

7.1 มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศโดยใช้ตราสินค้าของตนเอง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
7.2 มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของผู้อื่น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

8. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และหรือออฟไลน์ รวมทั้งมีการใช้ E-mail ในการติดต่อธุรกิจ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกตให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

8.1 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออฟไลน์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.3 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และหรือออฟไลน์เป็นภาษาต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

9. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกตให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

9.1 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติ เช่น งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok THAIFEX หรืองานเทียบเท่าอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
9.2 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า OTOP Midyear, OTOP ศิลปาชีพ, OTOP CITY หรืองานเทียบเท่าอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

10. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกตให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

10.1 มีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าหรือ กิจกรรมในต่างประเทศ เช่น Tokyo International Gift Show หรืองานเทียบเท่าอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
10.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น Top Thai Brand, Thailand Trade Show, Thailand Sourcing /Business Matching, กิจกรรมร่วมกับสถานทูตไทย หรือ กิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

11. การจัดการสารสนเทศ และองค์ความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร / สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

11.1 มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story Telling)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.2 มีการบันทึกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.3 มีกระบวนการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกในชุมชนหรือองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.4 มีการเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.5 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน ธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

12. สวัสดิการพนักงาน (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด) (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร / สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

12.1 สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
12.2 สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

13. การใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบท้องถิ่นในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามนโยบาย Soft power (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)

13.1 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต และใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเกินร้อยละ 50 ในการผลิต และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
13.2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต หรือ มีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเกินร้อยละ 50 ในการผลิต หรือ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

14. การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ภายในระยะเวลา 5 ปี (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร / สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

14.1 มีการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น บุคลากร เครื่องจักร พื้นที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
14.2 มีการเพิ่มศักยภาพการผลิต เช่น เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย การใช้นวัตกรรมด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
14.3 มีการพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

15. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร / สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

15.1 มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Inspection) ด้วยเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
15.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (In Process Inspection) ด้วยเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
15.3 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) โดยเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
15.3.1 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
15.3.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) เป็นครั้งคราว และมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบทุกครั้ง (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

16. การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนน ตามจำนวนข้อที่มี)

16.1 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.2 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในการดำเนินงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.4 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

17. การพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

17.1 มีการตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การสอนงานที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานหรือมีสภาพที่เหมาะสม การแต่งกายที่มิดชิด หลักการปฐมพยาบาล กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง ความสะอาด เสียง การระบายอากาศ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

18. ร้อยละของยอดการส่งออกต่อยอดจำหน่ายทั้งหมด (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ : ยอดการส่งออก x 100/ยอดจำหน่ายทั้งหมด
หมายเหตุ : (1) โดยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินงานด้านการส่งออกปี 2563-2566 เท่านั้น (2) โดยแนบเอกสารมาพร้อมใบสมัครออนไลน์

18.1
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดใหญ่ (L) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดกลาง (M) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไป
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดเล็ก (S) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 7 คะแนน )
18.2
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดใหญ่ (L) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไป
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดกลาง (M) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดเล็ก (S) : ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
18.3
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดใหญ่ (L) : ยอดการส่งออกน้อยกกว่าร้อยละ 7
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดกลาง (M) : ยอดการส่งออกน้อยกกว่าร้อยละ 5
ประเภทวิสาหกิจ OTOP ขนาดเล็ก (S) : ยอดการส่งออกน้อยกกว่าร้อยละ 3
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

19. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดการส่งออก (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ : (ยอดการส่งออกปีปัจจุบัน - ยอดการส่งออกปีฐาน) x 100/ยอดส่งออกปีฐาน
(ยอดการส่งออกปีฐาน คือ ยอดการส่งออกปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)
หมายเหตุ : การคำนวณใช้ข้อมูลปี 2563-2566

19.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
19.2 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
19.3 ยอดการส่งออกคงที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

20. อัตราการเติบโตของผลประกอบการ (กำไร) (ตรวจเอกสาร)

20.1 ผลประกอบการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
20.2 ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 1 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

21. การดำเนินธุรกิจมีการวางแผนด้านการเงิน หรือดำเนินการระดมทุน หรือใช้ระบบการจัดการเงินทุน หรือ ไม่ (ตรวจเอกสาร)

21.1 มี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
21.2 ไม่มี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0 คะแนน )

22. มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และ ได้รับรางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณ เช่น
 • มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 • ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)
 • ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน
 • ฮาลาล
 • CODEX
 • GMP / GHP / GAP
 • HACCP
 • ISO ประเภทต่างๆ ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น
 • Green Label
มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และได้รับรางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ โดยได้รับจากหน่วยงานระดับจังหวังหรือระดับกรมขึ้นไป (ยกเว้นการขึ้นทะเบียนคัดสรร 3-5 ดาว) (ตรวจเอกสาร และ เลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว) (ส่งเอกสารแนบพร้อมใบสมัคร)

22.1 มีเครื่องหมายรับรอง และ รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณตั้งแต่ 5 รายการ ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
22.2 มีเครื่องหมายรับรอง และ รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณตั้งแต่ 4 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
22.3 มีเครื่องหมายรับรอง และ รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณตั้งแต่ 3 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
22.4 มีเครื่องหมายรับรอง และ รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณตั้งแต่ 2 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
22.5 มีเครื่องหมายรับรอง และ รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณตั้งแต่ 1 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

23. ผู้ประกอบการมีเอกสารการขึ้นทะเบียนคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3-5 ดาว (ส่งเอกสารแนบพร้อมใบสมัคร)

23. ผู้ประกอบการมีเอกสารขึ้นทะเบียนคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3-5 ดาว ปี 2565
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น