PM AWARD
TH EN
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST SERVICE ENTERPRICE (DIGITAL CONTENT) APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร (Organizational Management)

Fill out the information to complete the application.

1.1 วิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

1.1.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานสู่ความเป็นสากล ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ มีกระบวนการ ติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.1.2 มุ่งการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ มีกระบวนการติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

1.2 ธรรมาภิบาลขององค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)
(ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลขององค์กร 6 ประการ อ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542)

1.2.1 หลักความโปร่งใสและหลักนิติธรรม เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2.2 หลักคุณธรรมและหลักการมีส่วนร่วม เช่น มีวินัย มีจิตอาสา มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2.3 หลักความคุ้มค่าและหลักความรับผิดชอบ เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการกำหนดผังหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อบังคับให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นอย่างเคร่งครัด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

1.3 การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

1.3.1 การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยการสนับสนุนให้พนักงานเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น หรือการดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลกำไร เช่น การให้โอกาสแก่ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส มีการอบรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจิตอาสา (โปรดระบุรายละเอียด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร (Organizational Management) *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Corporate Strategy) (แผนระยะยาวของบริษัทในมิติต่าง ๆ เช่น ผลงาน การตลาด การเงิน เทคโนโลยีและบุคลากร)

Fill out the information to complete the application.

2.1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผลงาน (ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

2.1.1 แผนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เช่น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการสอดแทรกหรือนำเสนออัตลักษณ์ไทย (Soft Power)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.1.2 แผนกลยุทธ์การสร้างเอกลักษณ์ เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กร (2D Animation, 3D Animation)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.1.3 แผนกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลงานเพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2.2 แนวคิดการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (สัมภาษณ์/สังเกต)

2.2.1 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) การขยายฐานกลุ่มลูกค้าในด้านอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2.3 แนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

2.3.1 การแสวงหาแหล่งเงินทุน/ การขอสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ เช่น การจ้างชาวต่างชาติ (Expatriate) การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2.4 แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานธุรกิจ (สัมภาษณ์/สังเกต)

2.4.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)
1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.3 คะแนน )
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.3 คะแนน )
3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.3 คะแนน )
4. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.3 คะแนน )
5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.3 คะแนน )
2.4.2 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต การสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Corporate Strategy) (แผนระยะยาวของบริษัทในมิติต่าง ๆ เช่น ผลงาน การตลาด การเงิน เทคโนโลยีและบุคลากร) *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

3.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงาน (สัมภาษณ์/สังเกต)

3.1.1 แสดงผลงานที่ได้รับการผลักดันและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม/ มีการสอดแทรกหรือนำเสนอ อัตลักษณ์ไทย (Soft Power) เพื่อการพัฒนาให้มีความโดดเด่นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.1.2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิค แนวความคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

3.2 การขยายฐานทางการตลาด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

3.2.1 การเข้าร่วมการนำเสนอและจำหน่ายผลงานในเวทีต่างประเทศ (Online และ Offline)
( 3 คะแนน )
3.2.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
3.2.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
3.2.2 การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ (ระบุวิธีการขยายฐานการตลาด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3.3 จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ (โปรดระบุช่องทาง) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต) *เลือกข้อใดข้อหนึ่ง

3.3.1 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ 1 ช่องทาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3.2 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ 2 ช่องทาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.3.3 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ 3 ช่องทางขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

3.4 ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และเอกลักษณ์ขององค์กร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

3.4.1 มีการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถูกต้องทั้งในและต่างประเทศ เช่นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าที่เหมาะสม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4.2 ความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน เช่น ความโดดเด่นของผลงานด้านใดด้านหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้ผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้ารู้จักและจดจำเครื่องหมายการค้า หรือตราสินค้า (โปรดระบุให้ชัดเจน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4.4 มีการร่วมผลิตผลงานกับต่างชาติ (Co-production) โดยมีข้อตกลงหรือเงื่อนไขระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

4.1.1 การจัดเก็บฐานข้อมูลและองค์ความรู้ หรือประวัติการพัฒนาผลงานดิจิทัลคอนเทนท์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.1.2 การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.1.3 การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

5.1 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Welfare and Environment) (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด) (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
5.1.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งใหม่และเก่าให้มีความรู้ความสามารถพอเพียงที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
5.1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเป้าหมายของการสรรหา ว่าจ้างบรรจุ พัฒนาและการรักษาบุคลากร อัตราการลาออกของพนักงานและ Career Path รวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
5.1.4 การกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถ ด้วยการจัดรูปแบบการทำงานเป็นทีม เพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
5.1.5 การใช้ระบบสรรหาเชิงรุก เช่น การสรรหาในสถาบันการศึกษา หรือการสรรหาผ่านช่องทางออนไลน์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
5.1.6 การศึกษาและดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
5.1.7 การสร้างความสมดุลในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวสำหรับบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
5.1.8 การให้รางวัลและการจูงใจในการสร้างผลงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
5.1.9 การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

6.1 การพัฒนากระบวนการผลิต/บริการ (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)

6.1.1 การเพิ่มปัจจัยการผลิต/ บริการ เช่น บุคลากร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.1.2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต/ บริการ เช่น ซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) เทคโนโลยีของเครื่องจักรและ อุปกรณ์การปรับปรุงกระบวนการผลิต/ บริการ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.1.3 การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บผลงานและข้อมูล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

6.2 การควบคุมคุณภาพการผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือมาตรฐานสากล เช่น ISO 29110, CMMI เป็นต้น (อาจนำเสนอในรูปแบบของลำดับขั้นตอนในการทำงาน (Workflow) (สัมภาษณ์/ สังเกต ให้คะแนนเพิ่มในบางข้อที่ต้องการเน้น)

6.2.1 การตรวจสอบคุณภาพของผลงานขั้นสุดท้าย (Final Inspection) คุณภาพผลงานระหว่างการผลิตผลงาน (In Process Inspection) ด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ (โปรดระบุรายละเอียด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 6 คะแนน )

6.3 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขปรับเปลี่ยนและการคัดลอกข้อมูลของลูกค้า (ในกรณีผู้สมัครรับจ้างผลิตผลงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบการอื่น) (สัมภาษณ์/ สังเกต)

ไม่พบเอกสารแนบ
( 6 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

7.1. ผลประกอบการจากการดำเนินธุรกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยที่ผ่านมา (โปรดระบุรายละเอียด) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 15 คะแนน )

7.2. สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ

7.2.1 จำนวนผลงานที่จำหน่าย/ ผลิตให้/ ร่วมทุนกับคู่ค้าในต่างประเทศที่ผ่านมา (โปรดระบุจำนวน ชิ้นงาน แยกประเภทในประเทศและต่างประเทศ/ ประเภทของผลงาน/ ต้นทุนในการผลิตแต่ละชิ้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.2.2 จำนวนประเทศที่เผยแพร่ผลงานที่ผ่านมา (โปรดระบุรายชื่อคู่ค้าต่างประเทศที่สั่งซื้อ/ สั่งผลิต/ ร่วมทุน/ จำนวนการเผยแพร่/ ชื่อประเทศ/ จำนวนครั้ง)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.2.3 จำนวนผลงานที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับการกล่าวขวัญถึงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อผลงาน ชื่อรางวัล (หากมี) องค์กรหรือหน่วยงานและประเทศที่รับผิดชอบจัดงานพร้อมส่งตัวอย่างผลงาน)ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์/ ตรวจเอกสาร (ถ้ามี)/ สังเกต)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น