PM AWARD
TH EN
หมดเวลาการสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST SERVICE ENTERPRICE (HEALTH & WELLNESS) APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร (Organizational Management)

Fill out the information to complete the application.

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

1.1 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม (1 คะแนน)
(หลักการมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันภายในบริษัท)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2 หลักความรับผิดชอบ บริษัทมีการจัดทำแผนผังองค์กรที่เหมาะสมและกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน (1 คะแนน)
(หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.3 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบและระบบควบคุมภายในองค์กร มีกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารอย่างโปร่งใสและเป็นระบบ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.4 หลักนิติธรรม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ คาดการณ์และเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ความกังวลของสาธารณะ เช่น การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี (1 คะแนน)
(หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การริเริ่มปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่กระทำการตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.5 หลักคุณธรรม เช่น ปฏิบัติตามมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ (1 คะแนน)
(หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในบริษัท หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.6 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟ กระดาษ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (1 คะแนน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2. การกำกับดูแลองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

2.1 บริษัทมีแผนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2 บริษัทดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสังคม เช่น การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.3 บริษัทดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการรณรงค์การนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.4 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ กิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคเงิน สนับสนุนโครงการสาธารณะประโยชน์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร (Organizational Management) *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

Fill out the information to complete the application.

3. การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต)

3.1 มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์องค์กร หรือมีการใช้วิธีการอื่นวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับ SWOT Analysis อย่างถูกต้อง (2 คะแนน)
(กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์สภาพบริษัทหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตโดย SWOT Analysis ควรวิเคราะห์จากที่มาของข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลอื่นด้วย มิใช่ใช้เพียงความคิดเห็นที่มาจากมุมมองของบุคลากรภายในบริษัทเท่านั้น)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

3.2 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)

3.2.1 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อเนื่อง 1-2 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.2.2 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)

4.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ได้แก่ มีการจัดทำแผนระยะสั้น และระยะยาว มีการกำหนดกิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ กรอบระยะเวลา ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงมีส่วนร่วม/ผู้รับผิดชอบในอย่างชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.2 มีระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.3 มีการกำกับติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

5.1 มีการระบุความเสี่ยง/สัญญาณบ่งชี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดและผลที่จะตามมา) การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละชนิด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2 มีการนำสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.3 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ กิจกรรม และทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.4 มีการกำกับติดตามและทบทวนความเสี่ยง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด (Customer and Market Focus)

Fill out the information to complete the application.

6. การรับฟังความต้องการของลูกค้า (Voice of the Customer) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

6.1 มีช่องทางการประสานงานอย่างเป็นทางการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วกัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.2 มีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยมีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อหาข้อสรุปด้วยกัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3 มีการนำผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.4 มีการนำผลสำรวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อมากำหนดเป็นมาตรฐานของกระบวนการทำงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7. ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

7.1 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อกำหนดบริการสนับสนุนลูกค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.2 มีการออกแบบบริการสนับสนุนให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.3 มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

8. การมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ (Market Focus) โดยมีการขยายธุรกิจบริการ และ/หรือมีตัวแทนขายในต่างประเทศ (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

8.1 บริษัทมีการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและรูปแบบของการให้บริการที่มีอยู่ในตลาดต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 บริษัทมีการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
8.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของรายได้และการลงทุนหรือร่วมลงทุนในตลาดต่างประเทศ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หรือมากกว่า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2.2 ผลสัมฤทธิ์จากการขยายตลาดสำหรับผู้รับบริการ/เข้ารับรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หรือมากกว่า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
8.3 สัดส่วนผู้รับบริการ/เข้ารักษาพยาบาลเป็นชาวต่างชาติ (เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี)
ไม่พบเอกสารแนบ
8.3.1 มากกว่าร้อยละ 15
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
8.3.2 ร้อยละ 5-15
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.3.3 น้อยกว่าร้อยละ 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
8.4 บริษัทมีการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อขยายความร่วมมือกับพันธมิตร/เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด (Customer and Market Focus) *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)

Fill out the information to complete the application.

9. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร (Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

9.1 มีการพัฒนาและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน โดยมีค่าเป้าหมายของดัชนีเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.2 มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.3 มีการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

10. การจัดการความรู้และสารสนเทศ (Information and Knowledge Management) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

10.1 บริษัทมีข้อมูลสารสนเทศ สินทรัพย์ความรู้ที่จำเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการจัดการความรู้ที่ดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.2 บริษัทมีข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ป่วยและหน่วยงานภายนอกมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและทันเหตุการณ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความลับ เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.4 บริษัทมีการรวบรวมข้อมูลสำหรับ data analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

11. การใช้ระบบสารสนเทศ

11.1 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.2 มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อประมวลผลจัดการข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันภายในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems หรือ MIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
11.4 สามารถใช้โปรแกรมการบริหารจัดการดังกล่าวในข้อ 9.3 เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce Focus)

Fill out the information to complete the application.

12. แผนงานและระบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

12.1 บริษัทมีแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการวางเป้าหมายทั้งในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.2 บริษัทมีระบบด้านการวางแผนกำลังพล (Man Power Planning) และระบบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.3 บริษัทมีระบบการสรรหาบุคคล (Recruitment) การคัดเลือกบุคคล (Selection) และการสัมภาษณ์ (Interview)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.4 บริษัทมีระบบการปฐมนิเทศ (Orientation) สำหรับพนักงานใหม่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.5 บริษัทมีแผนและระบบการให้ความรู้และการฝึกอบรม (Education and Training) สำหรับบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.6 บริษัทมีการจัดตั้งดัชนีชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของบุคลากรในบริษัท หรือมีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) อื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.7 บริษัทมีระบบการรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.8 บริษัทมีระบบสืบทอดตำแหน่งและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ (Career Path)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.9 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือระบบการจัดการทุนมนุษย์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.10 บริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะอันดีของพนักงานในสถานที่ทำงาน โดยมีการนำหลักการองค์กร สุขภาวะ (Happy Workplace) ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เทียบเท่ามาประยุกต์ใช้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.11 บริษัทมีการบริหารผลตอบแทนพิเศษ (Incentive) ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในบริษัท
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
12.12 บริษัทมีระบบการธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (Employee Retention)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )

13. นโยบายและการจัดทำระบบแผนการอบรมพนักงาน

13.1 มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
13.2 มีโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีการจัดทำแผนฝึกอบรมอย่างชัดเจนในแต่ละปี โดยเป็นหลักสูตรอบรมทั่วไป (General Course)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
13.3 มีการจัดทำ Competency ของแต่ละตำแหน่งและมีการอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม และตรงกับ Core Competency
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.4 มีระบบการจัดการองค์ความรู้สำหรับพนักงานแต่ละระดับของบริษัท และมีการทำ Knowledge Management โดยการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปยังบุคลากรภายในบริษัท
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.5 มีการพัฒนาไปสู่ Knowledge Sharing ภายในบริษัทและต้องมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้นั้นๆ อย่างเห็นผลและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce Focus) *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน (Operations Focus)

Fill out the information to complete the application.

14. ผลลัพธ์ด้านกระบวนการที่จะนำไปสู่มาตรฐานของบริการ (Process Outcomes) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

14.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั่วไป เช่น ISO, มรท. (มาตรฐานแรงงานไทย)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
14.2 ได้รับการรับรองระบบรับรองมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์จากหน่วยงาน/องค์กรที่น่าเชื่อถือเช่น HA, JCI
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

15. การดำเนินตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในระดับสากล (International Patient Safety Goals) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

15.1 คนไข้ทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
15.2 มีการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
15.3 มีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
15.4 มีการสร้างระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการผ่าตัดผู้ป่วย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
15.5 มีการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
15.6 มีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )

16. กระบวนการมาตรฐานเพื่อมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Process for Patient-Centered Standards) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

16.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัว
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.2 มีการบริหารจัดการยาและการใช้ยา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.3 มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับสิทธิ การมีส่วนร่วม และการดูแลรักษา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

17. การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย (Facility Management and Safety) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

17.1 องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
17.2 องค์กรวางแผนโปรแกรมเพื่อจัดให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ และนำแผนสู่การปฏิบัติ ตลอดจนตรวจสอบและมีแผนที่จะลดความเสี่ยงที่ปรากฏชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
17.3 องค์กรมีแผนสำหรับทำบัญชีรายการ การหยิบสัมผัส (handling) การจัดเก็บ และการใช้วัตถุอันตราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
17.4 องค์กรจัดทำและคงไว้ซึ่งโปรแกรมและแผนการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โรคระบาด ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดในชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
17.5 องค์กรวางแผนโปรแกรมสำหรับการป้องกัน การตรวจจับแต่แรกเริ่ม การดับเพลิง การบรรเทา และทางออกที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
17.6 องค์กรจัดทำและนำไปปฏิบัติซึ่งแผนสำหรับการจัดการระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน (Operations Focus) *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ (Results)

Fill out the information to complete the application.

18. ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customers-Focused Outcomes) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

18.1 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย
18.1.1 มากกว่า 80%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
18.1.2 ระหว่าง 70 – 79%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
18.1.3 น้อยกว่า 70%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
18.2 สัดส่วนของจำนวนลูกค้าที่กลับมาใช้บริการ (Repeated Customers) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย
18.2.1 มากกว่า 80%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
18.2.2 ระหว่าง 70 – 79%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
18.2.3 น้อยกว่า 70%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
18.3 อัตราการเติบโตของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย
18.3.1 มากกว่า 80%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
18.3.2 ระหว่าง 70 – 79%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
18.3.3 น้อยกว่า 70%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

19. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาของบุคลากร ผู้นำองค์กร ขีดความสามารถ อัตรากำลังบุคลากร จำนวนของบุคลากร ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทำงานของบุคลากร สุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน

19.1 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน มากกว่า 80 %
19.1.1 มากกว่า 70 %
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
19.1.2 มากกว่า 75 %
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
19.1.3 มากกว่า 80 %
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
19.2 อัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร น้อยกว่า 5 % ต่อปี
19.2.1 น้อยกว่า 10 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
19.2.2 น้อยกว่า 7 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
19.2.3 น้อยกว่า 5 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
19.3 อัตราการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ น้อยกว่า 10 % ต่อปี
19.3.1 น้อยกว่า 20 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
19.3.2 น้อยกว่า 15 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
19.3.3 น้อยกว่า 10 % ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

20. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

20.1 มีตัวชี้วัดหรือผลเกี่ยวกับการบรรลุผลตามกลยุทธ์และแผนงานขององค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
20.2 มีตัวบ่งชี้สำคัญหรือผลเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้นำระดับสูงเรื่องการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับกำลังคน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
20.3 มีตัวบ่งชี้สำคัญหรือผลด้านการกำกับดูแลกิจกรรมและความรับผิดชอบด้านการเงิน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
20.4 มีตัวบ่งชี้สำคัญหรือผลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
20.5 มีตัวบ่งชี้สำคัญหรือผลด้านการประพฤติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นำระดับสูง และการกำกับดูแลกิจการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
20.6 มีตัวบ่งชี้สำคัญหรือผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

21. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินงาน

21.1 มีการดำเนินงานเกี่ยวกับ Clinical Outcome ที่เหมาะสม มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

22. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Outcomes) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

22.1 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้น
22.1.1 ผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 5% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
22.1.2 ผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้น 5 - 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.75 คะแนน )
22.1.3 ผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
22.2 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตของกำไร (Net Profit) เพิ่มขึ้น
22.2.1 อัตราการเติบโตของกำไร เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 5% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
22.2.2 อัตราการเติบโตของกำไร เพิ่มขึ้น 5 - 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.75 คะแนน )
22.2.3 อัตราการเติบโตของกำไร เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
22.3 การขยายตลาดไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดใหม่
22.3.1 มีจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
22.3.1.1 พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
22.3.1.2 พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
22.3.1.3 พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น มากกว่า 5%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
22.3.2 มีจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นคนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
22.3.2.1 ผู้ใช้บริการที่เป็นคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
22.3.2.2 ผู้ใช้บริการที่เป็นคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 - 5%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
22.3.2.3 ผู้ใช้บริการที่เป็นคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น มากกว่า 5%
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
22.3.3 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการให้บริการคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น
22.3.3.1 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น น้อยกว่า 5% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
22.3.3.2 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5% - 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
22.3.3.3 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการคนต่างประเทศเพิ่มขึ้น มากกว่า 10% ต่อปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

23. การได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรภายในระยะเวลา 3 ปี (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
รางวัลที่องค์กรได้รับ ไม่รวมถึงรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรหรือผู้บริหารองค์กร

23.1 ได้รับรางวัล 1 รางวัล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
23.2 ได้รับรางวัล 2 รางวัล ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ (Results) *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น