PM AWARD
TH EN
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST SERVICE ENTERPRICE (PRINTING) APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1.1 วิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.1.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานสู่ความเป็นสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
1.1.2 มีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบาย BCG เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.1.3 มีกระบวนการติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

1.2 ธรรมาภิบาลขององค์กร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.2.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.2 หลักนิติธรรม เช่น มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.3 หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.4 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.5 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผังหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน และ กำหนดข้อบังคับให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปลิขสิทธิ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )

1.3 การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.3.1 มีกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น แผนประหยัดพลังงาน แผนการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน แผนการใช้ประโยชน์จากขยะ แผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.3.2 เคยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือรางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ISO14000
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

2.1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.1.1 แผนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอกลักษณ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.1.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลงานเพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2.2 แนวคิดการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนน ในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2.1 แผนกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2.2 แผนกลยุทธ์การขยายฐานกลุ่มลูกค้าโดยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น แผนการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2.3 แผนการใช้เทคโนโลยี ๔.๐ และการบริการลูกค้าทั้ง Supply Chain
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2.3 แนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม) เช่น แผนกลยุทธ์การแสวงหาแหล่งเงินทุน การขอสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ แผนกลยุทธ์การแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ (เลือกเพียงข้อเดียว)

2.3.1 มีในระดับดีมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
2.3.2 มีในระดับดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.3.3 มีในระดับปานกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

3.1 การขยายฐานทางการตลาด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.1.1 การเข้าร่วมการนำเสนอและจำหน่ายผลงานในเวทีต่างประเทศ หรือผ่านระบบออนไลน์
3.1.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3.1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ
3.1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.1.2 การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.1.3 อื่นๆ (ระบุวิธีการขยายฐานการตลาด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

3.2 ช่องทางการให้บริการสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.2.1 การให้บริการด้วยวิธีการส่งออกโดยตรง ซึ่งผู้ผลิตผลงานหรือเจ้าของผลงานมีการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.2.2 การให้บริการผลงานผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website, Social Media, App Store, Play Store
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.2.3 การให้บริการผลงานผ่านช่องทางอื่นๆ (ระบุวิธีการขยายฐานการตลาด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3.3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม) การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิค แนวความคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลงาน ให้ได้มาตรฐานระดับสากลสู่ภายนอกองค์กรเพื่อการขยายฐานลูกค้า รวมไปถึงการให้ความสำคัญ ต่อสิ่งแวดล้อม (เลือกเพียงข้อเดียว)

3.3.1 มีในระดับดีมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
3.3.2 มีในระดับดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
3.3.3 มีในระดับปานกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
3.3.4 มีในระดับน้อย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.3.5 มีในระดับน้อยมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3.4 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และเอกลักษณ์ขององค์กร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.4.1 มีการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3.4.1.1 จดทะเบียนในประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4.1.1 จดทะเบียนในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.2 มีความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน เช่น ความโดดเด่นของผลงานด้านใดด้านหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้ผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.3 คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.4 มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาชิ้นงานให้มีผลเชิงพาณิชย์ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

4.1.1 จัดเก็บและพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4.1.1 มีในระดับดีมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
4.1.2 มีในระดับดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
4.1.3 มีในระดับปานกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.1.4 มีในระดับน้อย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1.2.1 ภายในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
4.1.2.2 ภายนอกองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

5.1 การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเดิมและใหม่ให้มีความรู้ความสามารถพอเพียง ที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติให้มีแนวทางที่สอดคล้อง กับองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเป้าหมายของการสรรหา ว่าจ้างบรรจุ พัฒนาและการรักษาบุคลากร รวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.4 การกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถด้วยการจัดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5.2 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมของบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5.2.1 การดำเนินการด้านบริการสำหรับบุคลากร เช่น การรับส่งพนักงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.2 การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.3 การสร้างความสมดุลในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวสำหรับบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.4 การให้รางวัลและการจูงใจในการสร้างผลงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

6.1 การจัดการผลิตในองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

6.1.1 ปัจจัยการผลิต/บริการ เช่น สภาพความพร้อม ความคุ้มค่าในการใช้งาน การนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ในการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.2 การจัดการผลิตในองค์กร เช่น การบำรุงรักษาเครื่องมือ การวางแผนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.3 การใช้เทคโนโลยี 4.0 และพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบริการลูกค้า เพื่อเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.4 การพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต/การบริการ ตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.5 การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บผลงานและข้อมูล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.2 การควบคุมคุณภาพการผลิต (อาจนำเสนอในรูปแบบของลำดับขั้นตอนในการทำงาน (Workflow)) (สัมภาษณ์/ สังเกต ให้คะแนนในภาพรวมหรือให้คะแนนเพิ่มในบางข้อที่ต้องการเน้น)

6.2.1 ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบต่างๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.2.2 ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.2.3 ควบคุมคุณภาพ Final Product โดยแต่ละข้อให้แนบเอกสาร Check-list วิธีการและเครื่องมือ ในการตรวจสอบมาด้วย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

6.3 การบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร(ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนน ในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

6.3.1 ด้านความปลอดภัย
6.3.1.1 มีการควบคุมมลพิษและกากของเสียตามกฎหมายและหลักวิชาการ พร้อมทั้งการจัดเก็บ การขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตรายในโรงงานอย่างมีระบบ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.1.2 มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในบริเวณโรงงาน/แหล่งผลิต เช่น ระดับของความร้อน/แสงสว่าง/เสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.1.3 มีการจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน/แหล่งผลิต เช่น การจัดภูมิทัศน์ และการดำเนินการ 5 ส
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
6.3.2.1 มีนโยบายดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.2.2 มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.4 การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน ความปลอดภัย เป็นต้น (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

6.4.1 มีในระดับดีมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
6.4.2 มีในระดับดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
6.4.3 มีในระดับปานกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.4.4 มีในระดับน้อย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.5 การบริหารความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

6.4.1 มีในระดับดีมาก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
6.4.2 มีในระดับดี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
6.4.3 มีในระดับปานกลาง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.4.4 มีในระดับน้อย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

7.1 สัดส่วนจากการดำเนินธุรกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) (โปรดระบุรายละเอียด) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

7.1.1 เท่าเดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.1.2 ร้อยละ 1 – 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.1.3 ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

7.2 จำนวนคู่ค้ารายใหม่ในต่างประเทศและในประเทศเพื่อการส่งออก (โปรดระบุจำนวนคู่ค้า แยกประเภทในประเทศและต่างประเทศ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

7.2.1 จำนวน 1 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.2.2 จำนวน 2 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.2.3 จำนวน 3 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.2.3 จำนวน 4 รายขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )

7.3 จำนวนผลงานที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อผลงาน ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล องค์กรหรือหน่วยงานและประเทศที่รับผิดชอบจัดงาน พร้อมส่งตัวอย่างผลงาน) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

7.3.1 รางวัลระดับนานาชาติชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
7.3.2 รางวัลระดับนานาชาติรองชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.3.3 รางวัลระดับประเทศชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.3.4 รางวัลระดับประเทศรองชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7.4 อัตราการขยายตัวของรายได้รวมของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

7.4.1 เท่าเดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.4.2 ร้อยละ 1 - 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
7.4.3 ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น