PM AWARD
TH EN
หมดเวลาการสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST SERVICE ENTERPRICE (PRINTING) APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1.1 วิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

1.1.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานสู่ความเป็นสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
1.1.2 มีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบาย ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.1.3 มีกระบวนการติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น PDCA
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )

1.2 ธรรมาภิบาลขององค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

1.2.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.2 หลักนิติธรรม โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี และปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในประเด็นอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.3 หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.4 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.5 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )
1.2.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผังหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน และ กำหนดข้อบังคับให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปลิขสิทธิ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 0.5 คะแนน )

1.3 การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

1.3.1 มีกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น แผนประหยัดพลังงาน แผนการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน แผนการใช้ประโยชน์จากขยะ แผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
1.3.2 เคยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือรางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

2.1 การพัฒนาคุณภาพผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

2.1.1 มีแผนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านสินค้า เช่น รูปแบบผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอกลักษณ์ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
2.1.2 มีแผนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา (ภายในองค์กรหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร) เพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

2.2 การขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

2.2.1 มีแผนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2.2 มีแผนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขยายฐานกลุ่มลูกค้า เช่น แผนการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2.3 มีแผนและการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี 4.0 และการบริการลูกค้าทั้ง Supply Chain
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2.3 การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
มีแผนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน BCG, ESG หรือ SDGs เช่น มีการจัดทำ Carbon Footprint การปฏิบัติตามมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) เป็นต้น
หมายเหตุ

มีการจัดทำ 3 รายการขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
มีการจัดทำ 2 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
มีการจัดทำ 1 รายการ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

Fill out the information to complete the application.

3.1 การขยายฐานทางการตลาด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.1.1 การเข้าร่วมการนำเสนอและจำหน่ายผลงานในเวทีต่างประเทศ หรือผ่านระบบออนไลน์
3.1.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3.1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ
3.1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.1.2 การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.1.3 อื่นๆ (ระบุวิธีการขยายฐานการตลาด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

3.2 ช่องทางการให้บริการสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.2.1 การให้บริการด้วยวิธีการส่งออกโดยตรง ซึ่งผู้ผลิตผลงานหรือเจ้าของผลงานมีการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.2.2 การให้บริการผลงานผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website, Social Media, App Store, Play Store
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.2.3 การให้บริการผลงานผ่านช่องทางอื่นๆ (ระบุวิธีการขยายฐานการตลาด)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3.3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานให้ได้มาตรฐานระดับสากลสู่ภายนอกองค์กรเพื่อการขยายฐานลูกค้า เช่น การถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิค การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ

มี 5 กิจกรรมขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )
มี 4 กิจกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
มี 3 กิจกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
มี 2 กิจกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
มี 1 กิจกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3.4 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

3.4.1 มีการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเหตุ
จดทะเบียนในประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
จดทะเบียนในต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.2 มีความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน เช่น ความโดดเด่นของผลงานด้านใดด้านหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้ผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.3 คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
3.4.4 มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาชิ้นงานให้มีผลเชิงพาณิชย์ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

4.1.1 จัดเก็บและพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หมายเหตุ
มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบฯ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
มีการใช้งานในระบบฯ อย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ (Online)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ Manual (Offline)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
หมายเหตุ
ภายในองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
ภายนอกองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

5.1 การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเดิมและใหม่ให้มีความรู้ความสามารถพอเพียง ที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับองค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเป้าหมายของการสรรหา ว่าจ้างบรรจุ พัฒนาและการรักษาบุคลากร รวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.1.4 การกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถด้วยการจัดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5.2 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมของบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

5.2.1 การดำเนินการด้านบริการสำหรับบุคลากร เช่น การรับส่งพนักงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.2 การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.3 การสร้างความสมดุลในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวสำหรับบุคลากร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
5.2.4 การให้รางวัลและการจูงใจในการสร้างผลงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

6.1 การจัดการผลิตในองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)

6.1.1 ปัจจัยการผลิต/บริการ เช่น สภาพความพร้อม ความคุ้มค่าในการใช้งาน การนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ในการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.2 การจัดการผลิตในองค์กร เช่น การบำรุงรักษาเครื่องมือ การวางแผนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.3 การใช้เทคโนโลยี 4.0 และพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบริการลูกค้า เพื่อเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.4 การพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต/การบริการ ตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.1.5 การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บผลงานและข้อมูล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.2 การควบคุมคุณภาพการผลิต (อาจนำเสนอในรูปแบบของลำดับขั้นตอนในการทำงาน (Workflow)) (สัมภาษณ์/ สังเกต ให้คะแนนในภาพรวมหรือให้คะแนนเพิ่มในบางข้อที่ต้องการเน้น)

6.2.1 ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบต่างๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.2.2 ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
6.2.3 ควบคุมคุณภาพ Final Product โดยแต่ละข้อให้แนบเอกสาร Check-list วิธีการและเครื่องมือ ในการตรวจสอบมาด้วย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

6.3 การบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร(ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนน ในภาพรวม) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

6.3.1 ด้านความปลอดภัย
6.3.1.1 มีการควบคุมมลพิษและกากของเสียตามกฎหมายและหลักวิชาการ พร้อมทั้งการจัดเก็บ การขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตรายในโรงงานอย่างมีระบบ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.1.2 มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในบริเวณโรงงาน/แหล่งผลิต เช่น ระดับของความร้อน/แสงสว่าง/เสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.1.3 มีการจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน/แหล่งผลิต เช่น การจัดภูมิทัศน์ และการดำเนินการ 5 ส
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
6.3.2.1 มีนโยบายดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
6.3.2.2 มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.4 การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน ความปลอดภัย เป็นต้น (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

มีการทบทวนแผนฯ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
มีคณะทำงาน และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
แผนฯ มีความสมบูรณ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
เริ่มมีแผนบริหารความเสี่ยง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

6.5 การบริหารความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก เช่น Geopolitics, Climate Change หรือ Technology Disruption เป็นต้น (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

มีการทบทวนแผนฯ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
มีคณะทำงาน และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
แผนฯ มีความสมบูรณ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
เริ่มมีแผนบริหารความเสี่ยง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

7.1 สัดส่วนจากการดำเนินธุรกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564-2566) (โปรดระบุรายละเอียด) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
ร้อยละ 1 – 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
เท่าเดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7.2 จำนวนคู่ค้ารายใหม่ในต่างประเทศและในประเทศเพื่อการส่งออก (โปรดระบุจำนวนคู่ค้า แยกประเภทในประเทศและต่างประเทศ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

จำนวน 4 รายขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
จำนวน 3 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
จำนวน 2 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
จำนวน 1 ราย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7.3 จำนวนผลงานที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อผลงาน ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล องค์กรหรือหน่วยงานและประเทศที่รับผิดชอบจัดงาน พร้อมส่งตัวอย่างผลงาน) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

รางวัลระดับนานาชาติชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
รางวัลระดับนานาชาติรองชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
รางวัลระดับประเทศชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
รางวัลระดับประเทศรองชนะเลิศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

7.4 อัตราการขยายตัวของรายได้รวมของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปี 2565-2566) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ

ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
ร้อยละ 1 - 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
เท่าเดิม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น