PM AWARD
TH EN
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
ยืนยันข้อมูล

BEST THAI BRAND APPLICATION FORM

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลทั่วไป

ยืนยันชื่อนิติบุคคลผู้สมัคร*
ประเภทสินค้า/บริการ*
ระบุสินค้า*

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

Fill out the information to complete the application.

1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.1 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการกำหนดให้เศรษฐกิจชีวภาพ/เศรษฐกิจหมุนเวียน/เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เป็นนโยบายขององค์กร
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.2 มีการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร เช่น จัดให้มีโครงการ / แผนงาน / กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.3 มีมาตรการการป้องกันผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจ และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ไฟฟ้า น้ำ พลังงาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
1.4 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ/หรือ กระบวนการผลิตที่ลดการสร้างของเสีย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภค (Zero-Waste / Low Carbon Footprint)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.1 มีการกำหนดนโยบายหรือมีมาตรการตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียม รวมถึงการยอมรับความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.2 มีการกำหนดนโยบายหรือมีมาตรการด้านการคุ้มครองแรงงาน เช่น มีการจัดการด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีสวัสดิการแก่พนักงานกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.3 มีการรณรงค์ภายในองค์กรให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบจากอบายมุข สิ่งมอมเมา เช่น การพนัน ยาเสพติด แอลกอฮอล์ ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
2.4 มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

3. ธรรมาภิบาลขององค์กร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

3.1 มีหลักความโปร่งใสและหลักนิติธรรม เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.2 มีหลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.3 มีหลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
3.4 มีหลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผังหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารองค์กร *
0 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Fill out the information to complete the application.

4. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์(ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) ในรอบ 1 - 2 ปี ที่ผ่านมา (Product + Price)

4.1 มีหน่วยงาน R&D ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ มีการใช้งานวิจัยของนักวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.2 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.3 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.4 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.1 การใช้บริการ R&D ของภาครัฐ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.2 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.3 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
4.4 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

5. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5.1 มีกลยุทธ์การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) การนำเสนอความเป็นตัวตนที่ชัดเจน และโดดเด่นของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เน้นย้ำให้ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประสบการณ์ที่ประทับใจและความมั่นใจในตราสินค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
5.2 มีกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Value) การนำเสนอคุณค่าที่ได้จากตราสินค้าเพื่อให้รับรู้ได้ถึงความคุ้มค่า ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
5.3 มีกลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายของ ตราสินค้า (Brand Positioning) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เจาะตลาด เพื่อให้ตราสินค้าเข้าไป เป็นหนึ่งในใจลูกค้า สร้างความผูกพันและภักดีต่อตราสินค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
5.4 มีกลยุทธ์การสร้างการรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) การสื่อสารไปยังลูกค้าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด ที่เหมาะสมเพื่อตอกย้ำให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
5.5 มีกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าที่ส่งผลกลับมาสู่ภาพลักษณ์แบรนด์ของประเทศ (Country Brand) หรือกลยุทธ์ที่สอดรับกับแนวทางส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย ในการต่อยอดภูมิปัญญาไทยหรือค่านิยมแบบไทยสู่สินค้าเชิงพาณิชย์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 5 คะแนน )

6. การบริหารตราสินค้าในต่างประเทศ (Brand Management)

6.1 มีการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
6.2 มีนโยบาย การวางแผนด้านกลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าหมายและการควบคุมทางการตลาดที่ ชัดเจนในระยะสั้นและระยะยาว
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
6.3 มีผลที่ได้จากความพยายามในการดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างตราสินค้า (Brand) ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2566) โดยสามารถแสดงหลักฐานประกอบแยกเป็นรายปีได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )

7. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

7.1 มีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.2 มีกลยุทธ์การบริหารการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
7.3 มีการทำธุรกิจออนไลน์ผ่าน E-commerce Platform ของตนเอง เช่น Website หรือ Application ของบริษัท เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.4 มีการทำการตลาดและการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing / Social Media)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.5 มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณา รถโฆษณา โบรชัวร์ แผ่นพับ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
7.6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ * โปรดแนบหลักฐานการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ *
0 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้า

Fill out the information to complete the application.

8. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

กรณีเป็นประเภท Corporate Brand และ Product Brand (เลือกเพียงข้อเดียว)
8.1 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 1-2 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 3-4 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
8.3 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 5-6 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
8.4 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวนมากกว่า 7 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
กรณีเป็นประเภท Emerging Brand (เลือกเพียงข้อเดียว)
8.1 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 1 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
8.2 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
8.3 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
8.4 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จำนวน 4 ประเทศขึ้นไป พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )

9. มีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเองไปวางจำหน่ายในต่างประเทศ (เลือกประเภทที่เข้าหลักเกณฑ์เพียงข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเป็นประเภท Corporate Brand และ Product Brand (เลือกเพียงข้อเดียว)
9.1 จำนวน 1-3 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.2 จำนวน 4-6 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
9.3 จำนวน 7-10 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
9.4 จำนวนมากกว่า 10 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )
กรณีเป็นประเภท Emerging Brand (เลือกเพียงข้อเดียว)
9.1 วางจำหน่ายใน E-commerce Platforms เช่น IG , Twitter , Website , Facebook พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
9.2 จำนวน 1 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
9.3 จำนวน 2 ประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
9.4 จำนวน 3 ประเทศขึ้นไป พร้อมแนบหลักฐาน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 4 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้า *
0 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

Fill out the information to complete the application.

10. การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1 มีการบันทึกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.2 มีการถ่ายทอดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อภายในองค์กรหรือชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.3 มีกระบวนการสืบทอด/รักษา/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกภายในองค์กรหรือชุมชน
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.4 มีการเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
10.5 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน ธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ *
0 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

Fill out the information to complete the application.

11. สวัสดิการพนักงาน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

11.1 มีสวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน หรือมุมอ่านหนังสือ เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
11.2 มีสวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ พนักงานการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1.5 คะแนน )
11.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยขั้นพื้นฐาน (มรท. 8001-2563)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 5 บุคลากร *
0 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

Fill out the information to complete the application.

12. การใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

12.1 มีการผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศ มากกว่าร้อยละ 30
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
12.2 มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีการลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม หรือเป็นพิษต่อผู้บริโภค เช่นการลดใช้ แร่ใยหิน ตะกั่ว ปรอท โลหะหนัก หรือสารที่เป็นพิษอื่นๆ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
12.3 มีการใช้วัตถุดิบที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ไหมไทย ผ้าฝ้ายทอมือ หรือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ หรือสอดรับกับแนวทางส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยหรือค่านิยมแบบไทยสู่สินค้าเชิงพาณิชย์
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
12.4 การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ ใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse/Refurbish/Sharing) หรือแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle/Upcycle) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

13. การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

13.1 มีการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตทางด้านเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.2 มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสำหรับกระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.3 มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.4 มีการว่าจ้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้า (OEM) โดยก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน/พื้นที่ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
13.5 มีการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนากระบวนการผลิต
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

14. การพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

14.1 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หรือมีมาตรการป้องกันอันตรายและมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เครื่องจักร (Machine Guard)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
14.2 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

15. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

15.1 มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Inspection)ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
15.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (In Process Inspection) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
15.3 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 6 การดำเนินงาน *
0 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

Fill out the information to complete the application.

16. ผลประกอบการ (Corporate Brand และ Product Brand 5 คะแนน/ Emerging Brand 5 คะแนน)

16.1 ร้อยละของยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัครต่อยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดภายในและต่างประเทศรวมตราสินค้าอื่น (Total Sales) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (เลือกเพียงข้อเดียว)
ปี 2566 ยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัคร บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ปี 2565 ยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัคร บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ปี 2564 ยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัคร บาท ยอดจำหน่ายรวม บาท
ยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัครเฉลี่ย 3 ปี 0 บาท / ยอดจำหน่ายรวมเฉลี่ย 3 ปี 0 บาท / ร้อยละ 0
ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ไม่พบเอกสารแนบ
( 3 คะแนน )
ร้อยละ 3 - 5
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
ร้อยละ 1 - 2
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.2 การเพิ่มขึ้นของยอดส่งออกตราสินค้าที่สมัครขอรับรางวัล (Brand’s export growth) คำนวณโดยใช้ข้อมูล ปี 2564 2565 2566 เทียบกับปีก่อนหน้า (เลือกเพียงข้อเดียว)
ยอดส่งออกสินค้าที่สมัครเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )
ยอดส่งออกสินค้าที่สมัครเพิ่มขึ้น 1 ปี
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.1 มีการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับตลาดต่างประเทศที่ชัดเจน มีตลาดเป้าหมายและกรอบเวลาแน่ชัด (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบประกอบ อาทิ Business Canvas / แผนบุกเจาะตลาดต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.2 มีการสื่อสารที่เป็นสากล อาทิ เว็บไซต์บริษัทภาษาอังกฤษ โซเชียลมีเดียหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น (โปรดแนบหลักฐาน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการผลักดันสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ การเจรจาธุรกิจกับผู้ค้าต่างประเทศ เป็นต้น (โปรดแนบหลักฐาน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.4 มีเครือข่ายการค้าในต่างประเทศ อาทิ มีพันธมิตรต่างชาติ เป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคมระหว่างประเทศ มีการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น (โปรดแนบหลักฐาน)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
16.5 มีการขายในช่องทาง e-commerce
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )

17. มาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ได้รับ (Corporate Brand และ Product Brand 4 คะแนน / Emerging Brand 4 คะแนน)

17.1 มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ออกโดยหน่วยงานของเอกชน เช่น มาตรฐานของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฉลากเขียว)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.2 ได้รับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น GMP, อย.
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.3 มาตรฐานของสมาคม/องค์กร/หน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ เช่น มาตรฐานของสมาคมค้าปลีก
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.4 มาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, HACCP, Organic, FAIRTRADE Carbon foot print เป็นต้น
*โปรดแนบหลักฐานใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.1 มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ออกโดยหน่วยงานของเอกชน เช่น มาตรฐานของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฉลากเขียว)
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.2 ได้รับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น GMP, อย.
ไม่พบเอกสารแนบ
( 1 คะแนน )
17.3 มาตรฐานของสมาคม/องค์กร/หน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ เช่น มาตรฐานของสมาคมค้าปลีก
*โปรดแนบหลักฐานใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ
ไม่พบเอกสารแนบ
( 2 คะแนน )

รวมคะแนนหมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ *
0 คะแนน


รวมคะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัลหรือไม่

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล

ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น