PM AWARD
TH EN
บันทึกแบบร่างแล้ว

ข้อมูลบริษัท

Fill out the information to complete the application.

ข้อมูลบริษัท

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขนิติบุคคล 13 หลัก*
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)*
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)*
ประเภทกิจการ (ภาษาไทย)*
ประเภทกิจการ (ภาษาอังกฤษ)*
ที่ตั้งบริษัท/โรงงาน*
ผู้มีอำนาจลงนาม*

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานโดยตรง/ผู้กรอกข้อมูล

ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์มือถือ*
อีเมล*
ตำแหน่ง
Website / Social Media 1

สัดส่วนมูลค่าผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะคนไทย

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ*
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ร้อยละ*

จำนวนการจ้างงาน

แรงงาน
จำนวน

ขนาดของกิจการ

ขนาดของกิจการ*
สำหรับผู้ต้องการสมัครรางวัลประเภท BEST OTOP
2) ขนาดเล็ก (Small) รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
3) ขนาดกลาง (Medium) รายได้มากกว่า 10 ล้านแต่ต่อปี แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
4) ขนาดใหญ่ (Large) รายได้มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับผู้ต้องการสมัครรางวัลประเภทอื่นๆ
1) รายย่อย (Micro) การจ้างงาน 1 – 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
2) ขนาดเล็ก (Small) การจ้างงาน 6 – 50 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 – 100 ล้านบาท
3) ขนาดกลาง (Medium) การจ้างงาน 51 – 200 คน หรือรายได้มากกว่า 100 – 500 ล้านบาท
4) ขนาดใหญ่ (Large) การจ้างงาน 201 คนขึ้นไป หรือรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน)*

ที่อยู่ผู้สมัคร/บริษัท สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อผู้รับ*
ที่อยู่ผู้รับ*

หลักฐานการสมัคร
สมัครในนามมนิติบุคคล

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ภ.พ. 20 และหนังสือบริคณห์สนธิ*
ไม่พบเอกสารแนบ
หลักฐานหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
ไม่พบเอกสารแนบ
หลักฐานแสดงเครื่องหมายการค้าและบริการ ที่หน่วยงานรัฐออกให้ สำหรับใช้ประกอบธุรกิจของท่าน (ถ้ามี)
ไม่พบเอกสารแนบ
หลักฐานแสดงการรับรองรางวัล / คุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับเครื่องหมายที่ได้รับจากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี)
ไม่พบเอกสารแนบ
หลักฐานแสดงการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับเครื่องหมาย หรือเอกสารยื่นขอจดสิทธิบัตร (ถ้ามี)
ไม่พบเอกสารแนบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครทั้งหมดของคุณได้ที่เมนู "My Application"
ยืนยันข้อมูล
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน
หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น