นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Privacy Policy of Department of International Trade Promotion

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้า
  ระหว่างประเทศ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (e-Mail Address)
  ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์
  (Telephone Number) เป็นต้น
  • ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต(Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  • นอกจากนั้นเพื่อส ารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่
   เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งส ารวจความคิดเห็น
   ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เท่านั้น
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 2
  2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมส่งเสริมการค้า
   ระหว่างประเทศได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
   อนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
   ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ
   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะกำหนดให้หน่วยงาน
   ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ
   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้
  โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทราบ ทางอีเมล tiditp@pmawardadmin

  การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรม
  ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น
  หมายเลข บัตรเครดิต เป็นต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย
  ส าหรับข้อมูล ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL)
  protocol เป็นต้น

  การใช้คุกกี้ (Cookies)

  “คุกกี้”คือ ข้อมูลที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์(Web browser)
  ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะท าให้เว็บไซต์
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถบันทึกหรือจดจ าข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม
  ค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะท าการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ท างานอีกต่อไป
  หากเลือกใช้ “คุกกี้”แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจ า
  เว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะน าข้อมูลที่“คุกกี้” ได้บันทึกหรือ
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 3
  เก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อปรับปรุง
  คุณภาพการให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป

  การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง
  ที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และค าติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามที่อยู่
  ที่ปรากฏข้างล่างนี้

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  ที่อยู่
  563 ถนนนนทบุรีตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 0-2507-7827
  โทรสาร 0-2547-5683-4
  อีเมล์: tiditp@ditp.go.th